Winkelwagen

€ 0,00
Aanmelden
Om mee te kunnen bieden op de veiling moet u ingelogd zijn op de website.Equimedic bvba – Veilingvoorwaarden internetveiling

  Algemeen:

 1. Deze veilingvoorwaarden zijn primair van toepassing op de relatie tussen Equimedic bvba en de bieder/koper. Onder bieder/koper worden ook eventuele rechtsopvolgers/rechtsverkrijgers begrepen.
 2. De deelneming aan de veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze veilingvoorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de deelnemer zelf te hanteren voorwaarden.
 3. (Potentiële) kopers dienen zich voor aanvang van de veiling door Equimedic bvba te laten registreren.
 4. De veiling:

 5. De paarden worden verkocht voetstoots zonder actie of reactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden.
 6. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod definitief is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen.
 7. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een bieding uit te brengen of te hebben uitgebracht zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voorvloeiende verplichtingen.
 8. De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding gestand te doen voor het geval de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard, of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt. Deze eventuele aanspraak zal binnen 10 dagen na veiling plaatsvinden.
 9. Ingeschreven paarden worden bij opbod verkocht. Indien er geen bod komt, is het paard niet verkocht.
 10. Equimedic bvba heeft de bevoegdheid om zonder opgave van redenen een paard terug te trekken voor de internetveiling.
 11. Het risico terzake van de paarden, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de schade aan en veroorzaakt door paarden, gaat op het moment van gunning onmiddellijk over van de verkoper op de bieder/koper. Zolang Equimedic bvba of de verkoper geen complete betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, blijft de verkoper eigenaar van het paard.
 12. De bieder/koper zal onmiddellijk na gunning onder vertoning van legitimatie een schriftelijke koopovereenkomst tekenen. Mocht de koopovereenkomst niet onmiddellijk aan de bieder/koper ter ondertekening worden aangeboden, dan dient hij zich direct na de veiling te melden bij de organisatie van Equimedic bvba.
  Voor elk individueel paard is een minimaal verkoopbedrag door Equimedic bvba vastgesteld, indien dat bedrag (afslag) niet overschreden wordt, wordt het paard als niet verkocht beschouwd.
 13. Informatie:

 14. Equimedic bvba heeft getracht de informatie op de website zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de afstammingen is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven.
 15. Inschrijvingen, kosten en betaling:

 16. De bieder/koper dient direct na de veiling, vooraf bij ophalen, de koopsom te betalen. De afhandeling gebeurt in overleg met Equimedic bvba en zal vermeerderd worden met 21% BTW indien de verkoper BTW-plichtig is. BTW zal niet toegevoegd worden indien het om een particulier verkoper gaat. In overleg met de organisatie geschiedt de betaling per overschrijving of contant. Bij een overschrijving via de bank dient het volledige bedrag uiterlijk na 5 dagen overgemaakt zijn.
 17. Indien de bieder/koper hiermee in verzuim is, heeft Equimedic bvba de bevoegdheid het paard onmiddellijk te herveilen dan wel het gekochte toe te wijzen aan de één na hoogste bieder, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de uiteindelijke lagere koopsom, alsmede de kosten van herveiling aan Equimedic bvba te voldoen. De bieder/koper heeft geen aanspraken ingeval van een hogere opbrengst na herveiling.
 18. Indien Equimedic bvba of de verkoper indien zo afgesproken met de organisatie niet binnen 5 dagen na de veiling complete betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, is de bieder/koper van rechtswege in verzuim. De bieder/koper is dan, naast het overig door hem verschuldigde, aan en ten behoeve van Equimedic bvba een vergoeding verschuldigd ter grootte van 12% (inclusief BTW) van de koopsom (exclusief BTW). Het totaalbedrag dat de bieder/koper uit hoofde van zijn betalingsverplichtingen is verschuldigd, wordt vermeerderd met een rente van 1,5% per maand, te berekenen vanaf de veiling tot het tijdstip van complete betaling.
 19. Indien de bieder/koper in verzuim is terzake van zijn (betalings)verplichtingen, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die Equimedic bvba daardoor maakt voor rekening van de bieder/koper, met een minimumbedrag van € 1.000,00 inclusief BTW.
 20. Selecties en keuringen paarden voor de veiling:

 21. Alle paarden zijn voorafgaand aan de veiling veterinair onderzocht. Een afschrift van de veterinaire keuring evenals eventuele röntgenfoto's (voor sportpaarden ouder dan 24 maanden) kunnen steeds via Info@equimedic.be opgevraagd worden.
 22. Afgifte en verwijdering paarden:

 23. Onmiddellijk na gunning is de bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor schade aan het paard en/of door het paard ontstaan.
 24. De (potentiële) koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de door Equimedic bvba vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor in de veilingcatalogus gestelde termijn, op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. Indien de bieder/koper het paard niet tijdig heeft verwijderd, is hij van rechtswege in verzuim. Equimedic bvba heeft dan de bevoegdheid het paard te (doen) verwijderen en elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van Equimedic bvba te maken kosten in dat verband voor rekening komen van de bieder/koper. De bieder/koper blijft verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor schade aan het paard en/of door het paard ontstaan.
 25. Indien en pas nadat de bieder/koper volledig aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan, waaronder mede begrepen betalingsverplichtingen die een vergoeding ten behoeve van Equimedic bvba betreffen, kan de bieder/koper over het paard beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen. Equimedic bvba is niet verplicht het paard af te geven indien de bieder/koper niet geheel aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.
 26. Stalondeugden en gebreken:

 27. Indien de bieder/koper bij het gekochte paard stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten, weven of luchtzuigen, dan dient de bieder/koper binnen 7 dagen na de veiling, Equimedic bvba hiervan schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte te stellen. Dan zal Equimedic bvba het paard op een door haar te bepalen locatie onderbrengen en het paard door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de bieder/koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. Voornoemde veterinair stelt de aard van de stalondeugden bindend vast. Indien naar oordeel van die veterinair van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, heeft de bieder/koper het recht de koop te ontbinden.
 28. Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 7 dagen na de veiling op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden of (andere) gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt de bevoegdheid van de bieder/koper de koop te ontbinden of een beroep te doen op een wilsgebrek.
 29. Ontbinding en vernietiging:

 30. Indien de koop rechtsgeldig door de bieder/koper of de verkoper wordt ontbonden of vernietigd, blijft de bieder/koper gehouden aan al zijn in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen tegen Equimedic bvba te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van Equimedic bvba betreffen. De koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.
 31. Aansprakelijkheid:

 32. Hoewel Equimedic bvba er naar streeft zo volledig en accuraat mogelijk informatie te verschaffen, is Equimedic bvba niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie op de website of de informatie verstrekt door Equimedic bvba.
 33. Equimedic bvba is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinair rapport, de veterinaire informatie gegeven tijdens de kijkdagen. Hier toe dient de koper/bieder zich te wenden tot de veterinair.
 34. Equimedic bvba is niet aansprakelijk voor schade voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de veiling door en/of aan personen, goederen of paarden geleden.
 35. Equimedic bvba is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
 36. Equimedic bvba sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Equimedic bvba.
 37. Een ieder die schade toebrengt aan (goederen van dan wel gebruikt door) Equimedic bvba is aansprakelijk voor deze schade.
 38. Bieders/kopers zijn aansprakelijk voor alle schade door hen veroorzaakt. De bieders/kopers vrijwaren Equimedic bvba tegen iedere aanspraak van derden (waaronder mede begrepen andere bieders/kopers, dan wel bezoekers) terzake daarvan.
 39. Overig:

 40. Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de bieder/koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
 41. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. Op verzoek van Equimedic bvba is de bieder/koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan Equimedic bvba te voldoen. Daarnaast is de bieder/koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die Equimedic bvba maakt, met een minimumbedrag van € 1.000,00 inclusief BTW.
 42. Conversie:

 43. Indien één of meer van de in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zou(den) zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.
 44. Geschillen:

 45. Indien bij een gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is de organisatie van Equimedic bvba bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken. Ingeval van vorenbedoeld verschil van mening betreffende het laatste bod is de organisatie van Equimedic bvba bevoegd de verkoop bij opbod te doen continueren.
 46. De rechtsverhoudingen tussen Equimedic bvba en de bieder/koper worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.
 47. Registreren:

 48. Voordat u kunt bieden moet u zich registeren op de website.
  Alle velden moeten worden ingevuld. Tevens dient u akkoord te gaan met de veilingvoorwaarden. Na uw registratie krijgt u onmiddellijk via email een gebruikersnaam, een wachtwoord en uw registratienummer toegestuurd.
  Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de registratie van de veiling en de afhandeling van betaling en levering. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
 49. Inloggen:

 50. Nadat u geregistreerd bent kunt u inloggen op de website.
  Dit kunt u doen: links bovenaan de pagina van de "online veiling".
  Na het inloggen kunt u bieden.
 51. Bieden:

 52. Om deel te kunnen nemen aan de internetveiling van Equimedic bvba moet u klikken op ‘Veiling’. Wanneer u dan klikt op “Veilingpaarden”, kunt u links bovenaan op deze pagina inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u bent geregistreerd. Daarna kan een bod uitgebracht worden voor een paard.
  Bij het paard van uw keuze staat het hoogste bod vermeld, daaronder ziet u de minimale eerstvolgende biedstap.